Algemene voorwaarden

 1. Het ereloon wordt berekend op basis van de tijd die aan het dossier wordt besteed en tegen het door de advocaat vast te stellen uurtarief, of mede aan de hand van een overeen te komen percentage op de inzet van de procedure, of op basis van een andere overeen te komen wijze. Onkosten, zoals o.a. de kosten van de gerechtsdeurwaarders, de administratie- en verplaatsingskosten e.d.m., worden apart in rekening gebracht tegen barema’s die op eerste vraag kunnen bekomen worden. Deze erelonen en onkosten worden vanaf 1 januari 2014 exclusief btw in rekening gebracht.
  De tarieven voor erelonen en onkosten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.
  Wij behouden ons het recht voor om aan cliënten voorschotten te vragen op deze erelonen en onkosten.
  Staten en provisies zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de uitgiftedatum.
 2. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door.
  Hij mag op de bedragen die hij voor rekening van de cli&eumlnt ontvangt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van onkosten en ereloon. Daarvan brengt hij de cliënt op de hoogte.
  Deze behoudt het recht om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
 3. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
  De advocaat maakt zijn eindstaat over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Hij kan geen schadevergoeding vragen.
  Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier tegen ontvangstbewijs terugbezorgen.
  Van zijn kant kan de advocaat te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Hij houdt daarbij rekening met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen vanwege een ander advocaat.
 4. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het kantoor onderschreven heeft.
  Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaats vindt, is elke aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald.
 5. De relatie tussen de advocaat en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht.
  In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen exclusief bevoegd.